Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu www.studio-tichy.shop

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu

www.studio-tichy.shop (dále jen „obchodní podmínky“) upravují pravidla pro nákup

v internetovém obchodě www.studio-tichy.shop.

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují v souladu ust. § 2079 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ) vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen „kupující“ či „zákazník“) vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.

Údaje prodávajícího jsou následující:

 

Firma: Jaroslav Tichý

Sídlo: Verneřice 207, 41704 Hrob

IČ: 72736674, DIČ: CZ7709172845

C 14112 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

e-mailová adresa: tichy@podlahy-tichy.cz

tel.: +420 776 171 735

 

Otevírací doba provozovny:

Studio Tichý - Teplice

Nákladní 2018, Teplice 41501

po - čt: 7.00 - 16.00

pá:        7.00 - 15.00

Po telefonické dohodě se dá domluvit i mimo pracovní dobu.

 

Je-li kupujícím spotřebitel, jak je definováno v článku II. odst. 2 těchto obchodních podmínek, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

Je-li kupující jiný subjekt než spotřebitel, jak je definován v článku II. odst. 3 těchto obchodních podmínek, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami ObčZ (přičemž podle § 2158 odst. 1 ObčZ platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174 ObčZ nepoužijí).

Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejich obsah je mu znám, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou v souladu s ust. § 1751 odst. 1 ObčZ nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. Obchodní podmínky a kupní smlouva jsou vyhotoveny v Českém jazyce. Kupní smlouvy lze uzavřít v Českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Vymezení pojmů a postup uzavření kupní smlouvy

Prodávající je fyzická osoba podnikající, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo poskytuje služby.
Kupující – spotřebitel je každý kupující, nejedná-li se o kupujícího – jiný subjekt, jak je definován v odstavci 3 tohoto článku, tedy každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
Kupující – jiný subjekt, je takový kupující, který je podnikatelem a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti. Podnikatelem je přitom ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
Předmět koupě – předmětem koupě na základě kupní smlouvy je zboží (movité věci dodávané prodávajícím zákazníkům nebo vyráběné a dodávané prodávajícím zákazníkům) uvedené v závazném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, kterým se uzavírá kupní smlouva (dále též jen „zboží“). Předmětem smlouvy ani součástí kupní ceny není montáž zboží ani výnos zboží do patra. Informace o zboží dostupné na  www.studio-tichy.shop  jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů a informací. Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny k okamžiku, kdy kupující doručí objednávku prodávajícímu.
Ceny mají charakter cen smluvních a jsou uváděny včetně DPH (prodávající je plátcem DPH). K ceně je připočítáváno dopravné podle pravidel stanovených níže v čl. V těchto obchodních podmínek.
Postup při uzavření kupní smlouvy je následující:

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena akceptací tohoto návrhu, a to závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího doručeným prostřednictvím e-mailu kupujícímu. Objednávka kupujícího a závazné potvrzení objednávky ze strany prodávajícího se považují za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohou seznámit. Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy.

V případě, že kupující zjistí v závazné akceptaci objednávky chyby anebo jiné nesrovnalosti, informuje o této skutečnosti prodávajícího e-mailem či jiným vhodným způsobem nejpozději před oznámením prodávajícího o expedici zakoupeného zboží. Změny a doplňky v již učiněné objednávce, ať k nim má dojít před akceptací objednávky prodávajícím či po této akceptaci, musí být učiněny prostřednictvím e-mailu: studio@podlahy-tichy.cz, nebo na tel. č.: +420 608 880 234, +420 737 458 614. Takové změny a doplňky jsou však účinné vůči prodávajícímu až po odsouhlasení prodávajícím.

Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku, když z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží (faktická nemožnost plnění) není možné objednané zboží kupujícímu dodat. O zrušení objednávky bude zákazník informován telefonicky anebo formou e-mailu.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, a to v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy dle platných právních předpisů ČR.

Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám.

Práva a povinnosti smluvních stran, výhrada vlastnictví

Uzavřením kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu, tedy kupní cenu zboží a dopravné.
Prodávající dodá zboží specifikované v objednávce kupujícího (objednávce doručené prostřednictvím elektronické pošty) na objednávkovém formuláři, který kupující vyplňuje při objednání zboží, která je potvrzena závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího.
Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá bezvadné zboží v souladu s platným právním řádem České republiky, a to na adresu udanou kupujícím, je-li taková adresa na území ČR.
Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a obchodními podmínkami. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu a dopravné dle těchto obchodních podmínek řádně a včas v souladu s podmínkami dohodnutými v kupní smlouvě a obchodními podmínkami.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží přechází na kupujícího odevzdáním zboží kupujícímu.

Odstoupení od kupní smlouvy v případě koupě zboží distančním způsobem:

Právo odstoupit od kupní smlouvy

Zákazník spotřebitel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v těch případech, kdy mu to přiznává zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, konkrétně jeho ust. § 1829, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží zákazníkem nebo jím určenou třetí osobou, bez udání důvodu. Výše uvedená lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud kupující – spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje.
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí zákazník o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (písemným přípisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem na adrese studio@podlahy-tichy.cz s tím, že písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz (tj. kupní ceny a nákladů na dodání zboží do místa určeného kupujícím). Náklady spojené s vrácením zboží (od kupujícího k prodávajícímu) hradí kupující. Prodávající v textové podobě potvrdí kupujícímu-spotřebiteli přijetí právního jednání představujícího odstoupení, a to bez zbytečného odkladu. Zákazník může pro tyto účely využít (není to však jeho povinností) formulář, jehož náležitosti jsou obsaženy v Nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem, v platném znění.
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje předat odstoupení od smlouvy v poslední den lhůty provozovateli poštovních služeb) anebo jej i odeslat e-mailem na adresu studio@podlahy-tichy.cz.

Důsledky odstoupení od kupní smlouvy

Jestliže zákazník odstoupí od smlouvy dle tohoto článku, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdržel oznámení zákazníka o odstoupení od smlouvy, všechny platby týkající se zboží, ohledně něhož zákazník odstupuje od smlouvy, které od něj obdržel. Předpokladem vrácení peněz je vrácení zboží zákazníkem. Peněžní prostředky budou vráceny prostřednictvím stejného platebního prostředku, který kupující-spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce (neurčil-li však kupující-spotřebitel výslovně jinak), případně je možné vrátit peněžní prostředky též v hotovosti v sídle společnosti nebo na některé z provozoven, nikoliv však dříve než kupující-spotřebitel zboží prodávajícímu předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
Zákazník je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zaslat zpět nebo jej osobně předat v sídle prodávajícího. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zákazník odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Zákazník bere na vědomí, že vrácené zboží musí být kompletní – nepoškozené, neotevřené a zaslané tak, aby přepravou nedošlo k jeho poškození.  Je-li vrácené zboží poškozené porušením povinnosti zákazníka, je prodávající oprávněn vůči zákazníkovi uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží, resp. snížení o náklady vynaložené prodávajícím na uvedení zboží do původního stavu, a započíst jej na vrácené částky. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé prodávajícímu.
Náklady spojené s vrácením zboží nese zákazník.
Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, který byl upraven podle přání zákazníka. Veškeré dveře jsou vyráběny kupujícímu na zakázku. V případě zboží vyrobeného na zakázku, nelze uplatnit právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve smyslu § 1837 písm. d) ObčZ. Taktéž u řezů z rolí podlahových krytin, jako PVC a koberce, nelze zboží vracet.
Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Platební podmínky

Platba předem - zboží bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny a dopravného.

Platit lze online kartou nebo převodem.

V případě osobního převzetí na prodejně v Teplicích, lze platit také v hotovosti nebo kartou až na místě vyzvednutí. Pokud se nejedná o zboží, u kterého je vyžadována 100% záloha předem. (Jedná se o řez PVC, dveře na míru, Tarkett či Parador podlahy). 

Dodavatel je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystavena zálohová faktura - daňový doklad.

Termín dodání a doprava

 

Skladem – zpravidla skladem v republice, dodání cca do týdne

Na skladě – zboží, které máme na skladě v Teplicích, dodání většinou 1-3 dny

Skladem u dodavatele – zboží mimo republiku, dodání do cca 14 dnů

Na objednávku – zboží většinou mimo republiku, nebo vyráběné na míru (dveře, obložky, speciální zboží…) termín vždy prověřujeme a informujeme

 

Zboží bude zákazníkovi dodáno v pracovní dny pouze v rámci České republiky v čase od 8:00–19:00 hod. Zákazník bude kontaktován spedicí a bude mu sdělen konkrétní čas dodání zboží.
Zásilky jsou zasílány různými přepravními společnostmi, snažíme se, aby bylo zboží co nejdříve a bezproblémově k Vám doručeno. Ne vždy tomu tak bohužel u některých spedicí bývá.

Dodací lhůta pro zboží se pohybuje od 2 do 28 dnů podle výrobce (dodavatele) zboží, kdy při objednání je zákazník seznámen s konkrétním termínem dodání.

Cena za dopravu se odvíjí od celkové váhy a objemu zakázky a je stanovena v konfigurátoru při objednávce.
Veškeré dodací termíny jsou informativní a mohou se lišit i o několik dní, s ohledem na výběr konkrétního druhu dopravy.

    Prodávající si vyhrazuje právo změnit přepravce podle charakteru odesílaného    zboží.

Zákazník je povinen při převzetí zásilky provést kontrolu zásilky s cílem zjistit, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky. Pokud jsou při převzetí zásilky kupujícím zjištěny zjevné znaky poškození, zákazník není povinen zásilku převzít a sepíše s přepravcem zápis o škodě. O poškození zásilky při přepravě informuje kupující prodávajícího bez zbytečného odkladu. Toto hlášení o poškození prodávajícímu se doporučuje provést písemně prostřednictvím emailu. Pokud takto poškozenou zásilku zákazník od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Zákazník si zároveň překontroluje počet balíků na přepravním listě, který musí být shodný se skutečným počtem doručených balíků. V případě, že se počet balíků na přepravním listě neshoduje s počtem balíků doručovaných, zákazník přebere zásilku s výhradou v přepravním listě a reklamaci nahlásí písemně prostřednictvím emailu nebo telefonicky. Pokud takto neučiní, reklamace na chybějící balík/y nebude uznána.
Dopravné u zásilek je stanovené viz. cena uvedená vždy v objednávce dle váhy zboží.

Prodávající upozorňuje, že ceny dopravného se mohou měnit v závislosti na změnách cen dopravců.

Pokud je zásilka doručována přepravcem, je zákazník touto společností předem kontaktován. Pokud zákazník není při doručování zásilky zastižen, je mu v místě doručení zanecháno oznámení, na jehož základě je zákazník povinen společnost přepravy kontaktovat a sjednat s ní čas dodání. Termín dodání zboží je zachován i tehdy, pokud je pokus o doručení zásilky, při němž nebyl zákazník zastižen, učiněn před uplynutím termínu dodání zboží.
Zákazník je povinen uhradit skutečné náklady dopravy (dopravné) i v případě, že zaslané zboží od přepravce nepřevezme, a to z důvodů na jeho straně. V případě expedice zboží zákazníkovi bude zákazníkovi následně zaslána faktura s výší dopravného. Výše uvedené neplatí, pokud zákazník před oznámením prodávajícího nebo přepravní společnost o expedici zakoupeného zboží písemně nahlásí prodávajícímu odstoupení od kupní smlouvy podle postupu dle článku IV. těchto obchodních podmínek.

 

Záruka za jakost při převzetí, práva z vadného plnění a reklamační řád

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady (záruka za jakost při převzetí dle § 2161 ObčZ). Tato práva z odpovědnosti za vady musí zákazník uplatnit u prodávajícího v záruční době dle odst. 8 tohoto článku obchodních podmínek, jinak mu práva z odpovědnosti za vady prodaného zboží zanikají.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 ObčZ, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, jde-li o vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnými kupujícím.
U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.
Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.
Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě.
Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží, v době dvanácti měsíců od převzetí. Kupující-jiný subjekt je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží, v době šesti měsíců od převzetí.
Pro kupujícího-jiný subjekt se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných ustanovení ObčZ následující: výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy, přičemž v takovém případě má kupující-jiný subjekt právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny, a to podle volby prodávajícího. Při podstatném porušení smlouvy má kupující-jiný subjekt právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.
Ve věcech jakosti při převzetí zboží a práv z vadného plnění odkazuje prodávající dále na Reklamační řád pro kupujícího–spotřebitele, který je dostupný na zde, a který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

 

 

 

V Teplicích, dne 28.2.2023