Formulář – odstoupení od smlouvy

Níže uvedený formulář k odstoupení od smlouvy ke stažení ZDE.

 

ODSTOUPENÍ SPOTŘEBITELE OD SMLOUVY

DO 14 DNÍ OD PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

 

Tímto oznamuji, že odstupuji od smlouvy o nákupu níže uvedeného zboží:

 

Název zboží: ……………………………………………………………………………………………………

Částka: …………………………..

Datum objednání zboží: ……………

Číslo faktury: ……………………………

 

 

Údaje o kupujícím spotřebiteli

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………

Adresa: ……………………………………………………………………………………

 

Kupní cena má být vrácena bezhotovostním převodem, na číslo účtu:

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

Datum a podpis kupujícího: ………………………………………

 

 

Zboží můžete vrátit osobně nebo zaslat na adresu:         STUDIO TICHÝ

                                                                                  Nákladní 2018

                                                                                  41501 Teplice

Zboží nevracejte na dobírku! Takto zaslané zboží nepřebíráme!

 

Jaroslav Tichý   Verneřice 207   41704 Hrob   IČO 72736674   DIČ CZ7709172845

mail: ticha@podlahy-tichy.cz, tel. +420 608 880 234

 

..........................................................................................................................................................

 

Odstoupení od kupní smlouvy


Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu, pokud byla smlouva uzavřena distančním způsobem (pomocí prostředků komunikace na dálku).

Kupující má právo odstoupit od objednávky i kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Stornovat lze buď telefonicky +420 608 880 234 nebo na emailu: studio@podlahy-tichy.cz

V případě, že je zboží zakoupeno v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, právo na odstoupení nevzniká.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. 

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud odstoupíte od smlouvy, peníze za zboží Vám vrátíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese prodávajícího (Studio Tichý, Nákladní 2018, 41501 Teplice). Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Zboží zašlete obvyklou poštovní cestou, není-li to z povahy věci možné, využijte některé z přepravních služeb. Vrácené zboží pečlivě zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Nezasílejte zboží zpět na dobírku. Zásilka bude odmítnuta

Spotřebitel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené dodavateli bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Je-li ke zboží poskytnut dárek je kupující povinen se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek. Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží. Dodavatel má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smluv:

  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

  • na dodávku zboží objednávaných na míru, tzn. veškeré řezy PVC krytin a kobercových krytin a taktéž všechny dveře a obložkové zárubně

  • pokud je spotřebitel právnická či fyzická osoba podnikající, nákup byl sjednán na IČO